Zaznacz stronę

Regulamin reżimu sanitarnego

dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania

Staromiejskiego Centrum Biznesu PRZETWORNIA

 w trackie epidemii COVID-19

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad zachowania bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania Staromiejskiego Centrum Biznesu „Przetwornia” w Płocku w trakcie epidemii COVID-19.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wydarzeń, spotkań i szkoleń odbywających się na terenie Staromiejskiego Centrum Biznesu „Przetwornia” (dalej „Centrum”).

§2

Zakres regulaminu

Niniejszy regulamin swoim zakresem obejmuje:

 1. Wprowadza zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla gości na terenie Staromiejskiego Centrum Biznesu „Przetwornia”.
 2. Wprowadza zasady bezpiecznej obsługi gości Centrum wynikającej z reżimu sanitarnego.

§3

Zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla gości  na terenie Centrum.

 1. Przed wejściem do Staromiejskiego Centrum Biznesu „Przetwornia” uczestnik wydarzenia zobowiązany jest:
 • do zachowania bezpiecznej odległości w kolejce do wejścia Centrum min. 2 m;
 • do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu;
 • do zasłonięcia nosa i ust przed wejściem;
 • stosowanie masek ochronnych, przyłbic, chust i itp. zapewnionych we własnym zakresie.
 1. Goście przebywający na terenie Centrum mają obowiązek stosowania się do komunikatów rozmieszczonych
  w przestrzeniach Centrum oraz stosować się do zaleceń pracowników obsługi.
 2. Obowiązku noszenia maseczki ani przyłbicy nie mają dzieci do 4 roku życia oraz osoby ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Przed budynkiem Staromiejskiego Centrum Biznesu „Przetwornia” oraz w budynku, wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania gromadzenia się (dotyczy wejść do budynku, korytarzy, toalet, itp.).
 4. Osoby zarażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie nie mogą brać udziału
  w wydarzeniach organizowanych w Centrum.
 5. Każdy uczestnik wydarzenia realizowanego w Centrum jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia potwierdzającego iż:
 • według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-COV-2;
 • nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
 • jeżeli wystąpią u niego objawy choroby COVID-19 nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym Staromiejskie Centrum Biznesu „Przetwornia”.
 1. Oświadczenie o którym mowa w ust. 7 wyżej, składa się najpóźniej w wersji pisemnej przed wejściem do budynku Centrum. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia uniemożliwia udział w wydarzeniu. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do Staromiejskiego Centrum Biznesu „Przetwornia” żadne roszczenia.
 2. Uczestnicy wydarzenia mogą złożyć oświadczenie o stanie zdrowia za pomocą środków komunikacji przy rejestracji na dane wydarzenie.
 3. Informacja o celach i zasadach zbierania danych osobowych znajduje się w treści oświadczenia o stanie zdrowia.
 4. Liczba gości przebywających jednocześnie w Staromiejskim Centrum Biznesu „Przetwornia” została zmniejszona do maksymalnie 50 % miejsc siedzących w każdej z sal.
 5. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy uczestnika, który:
 • uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;
 • jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 1. W przypadku wystąpienia opadów deszczu/śniegu/gradu uprasza się o zabranie małego parasola oraz foliowego opakowania do przechowania parasola w trakcie trwania wydarzenia.
 2. Na terenie Centrum nie ma możliwości przechowania bagażu.
 3. Każda osoba przebywająca w budynku Centrum powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania
  w budynku, w tym przed wydarzeniem, jak i po Wydarzeniu, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się na terenie Centrum
 4. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi gości wynikającej z reżimu sanitarnego

W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi gości stosowane są następujące działania:

 1. regularna dezynfekcja krzeseł i stołów;
 2. regularna dezynfekcja klamek drzwi wejściowych i do toalet;
 3. zapewnienia płynu dezynfekującego przy wejściu do Centrum oraz w toaletach.

§5

Wizerunek

 1. Uczestnik wydarzenia, przyjmuje do wiadomości, że wydarzenia mogą być utrwalane przez osoby wyznaczone przez Staromiejskie Centrum Biznesu „Przetwornia” za pomocą sprzętu wideo, audio, audiowideo, w tym formie cyfrowej. Podczas utrwalania przebiegu wydarzenia wizerunek słuchacza może zostać utrwalony.
 2. Utrwalone wydarzenia wraz z utrwalonym wizerunkiem słuchacza mogą zostać rozpowszechnione i wykorzystane przez Centrum do celów archiwalnych, statutowych, informacyjnych, promocyjnych Staromiejskiego Centrum Biznesu „Przetwornia” czy też promocji danego wydarzenia. Wizerunek może być również publikowany na stronie internetowej Centrum, portalu Facebook administrowanym przez Centrum, innych portalach społecznościowych administrowanych przez Centrum
 3. Wizerunek uczestnika wydarzenia może podlegać opracowaniu i modyfikacjom z poszanowaniem dóbr osobistych.
 4. Poprzez uczestnictwo w wydarzeniu, uczestnik wydarzenia akceptuje warunki utrwalenia jego wizerunku oraz zasad jego wykorzystania opisanych w niniejszym paragrafie. W przypadku braku zgody na w/w prosimy o rezygnację
  z udziału w wydarzeniu.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Osoba nie stosująca się do w/w wytycznych może zostać nie wpuszczona na teren Staromiejskiego Centrum Biznesu „Przetwornia” lub poproszona o opuszczenie budynku w trakcie trwania wydarzenia. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do Staromiejskiego Centrum Biznesu „Przetwornia” żadne roszczenia.
 2. Zaleca się na bieżąco śledzić stronę internetową Staromiejskiego Centrum Biznesu „Przetwornia” oraz utrzymywać kontakt z Centrum (e-mail: biuro@przetwornia.eu lub telefon 24 366 61 54).

Poniżej plik do pobrania  Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19